en
Език
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Машинен превод
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Не.
 • pl
 • tr

Общи Условия

Договорът за услуги

1. Уводни разпоредби

1.1. Тези Общи условия са неразделна част от Споразумението, сключено между Клиента и Доставчика, и определят обвързващи правила и условия за предоставяне на Услуги и Продукти и използване на Услугите и Продуктите. Тези условия уреждат договорните отношения между Доставчика на услугата и Клиента.

1.2. Определенията, дадени по-долу, имат за цел тези условия след:

 • Т & C - означава тези Общи условия.
 • Съгласие - означава договор за услуги, сключен между Клиента и Доставчика.
 • Удовлетвореност - означава физическо или юридическо лице, сключващо споразумение с Доставчика.
 • Клиентският сървър - означава сървър и друго HW оборудване, което не е собственост, управлявано или контролирано от Доставчика
 • доставчик - означава компанията Easy Software Ltd., със седалище в Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, Идентификационен номер на компанията: 08960980.
 • Продукт - означава всяка услуга или част от нея, предоставена под търговското наименование на конкретния доставчик въз основа на правилата на доставчика на марката. Клиентът купува продукта, както е. Услугите за поддръжка и други услуги се предоставят отделно.
 • Ценова листа - означава документ или уеб страница, която определя цената на услугата и / или продукта, ако не е посочено друго в споразумението.
 • Сървър на доставчик - означава сървър и друго HW оборудване, управлявано или контролирано от Доставчика. Доставчикът може да използва услугите на трета страна, за да осигури подходящата ефективност на сървъра
 • Спецификация на услугата за внедряване - означава сроковете и условията за изпълнение, определени от Доставчика и / или индивидуализирани от Клиента съгласно Споразумението. Освен ако Клиентът не е закупил Услуга за внедряване или ако не е изрично посочено, няма гарантирана услуга за изпълнение, включена в цената на Продукта.
 • Спецификация на услугата за поддръжка - означава условията за поддръжка, определени от Доставчика и / или индивидуализирани от Клиента в съответствие със Споразумението. Освен ако Клиентът не е закупил услуга за поддръжка или ако не е изрично посочено, няма гарантирана услуга за поддръжка, включена в цената на продукта.
 • обслужване - означава конкретната услуга, предоставена от Доставчика на Клиента съгласно Споразумението, която може да включва лиценз за Услугата, поддръжка на Услугата, Поддръжка на услуги и други свързани услуги в рамките на договореното в Договора и Продукта.
 • Пробна версия на услугата - означава пробна версия на Услугата, която се предоставя на Клиента безплатно и в ограничена степен.
 • администратор - означава лице, определено от Клиента за администриране на неговата потребителска сметка.
 • Потребител - означава физическо лице, което работи за Клиента (като негов служител, партньор, изпълнителен директор, лице, което дългосрочно си сътрудничи с Клиента по договора за предоставяне на правни услуги), за което Клиентът създава Потребителска Сметка ,
 • Потребителски акаунт - означава потребителски акаунт с уникален код за достъп и парола.
 • Система за защита на данните - означава документ, описващ методи за осигуряване на данни, съхранявани в приложението за услуги.
 • Страните - означава съвместно Клиентът и Доставчикът.

2. Начин на приемане на T&C

2.1, Услугата се предоставя на Клиента въз основа на сключен Договор. Неразделна част от споразумението са тези T&C.

2.2. Споразумението се сключва в деня на подписване от двете страни. В случай че споразумението е сключено чрез уеб интерфейса, споразумението се сключва при заплащане на цената за Услуга (в случай на безжичен превод, когато сумата, съответстваща на цената за Услугите, се кредитира по банковата сметка на Доставчика) в размер посочени в първия период на фактуриране. Това не се прилага, ако Клиентът ще използва пробна версия на Услугата при условията, определени в чл. 4 от тези T&C.

3. Предоставяне на услугата

3.1. Доставчикът обслужва Услугата на посочения в спецификацията на продукта и на неговите поддомейни или на сървърите на Клиента интернет адрес в съответствие със Споразумението и техническите спецификации, посочени в спецификацията на продукта.

3.2. Обхватът на услугите е определен в спецификацията на продукта, която е приложена към споразумението. Спецификацията на продукта дефинира отделните частични услуги по отношение на съдържанието и метода на активиране в детайли.

4. Пробна версия на услугата

4.1. Преди сключването на договора, Доставчикът може да активира пробната версия на Услугата на Клиента чрез уеб домейна или сървърите на Клиента до степен, определена от Доставчика.

4.2. С попълването на регистрационния формуляр на уеб страницата, посочена в спецификацията на продукта, Клиентът приема условията за предоставяне на пробната версия на Услугата, които са уредени в чл. 4., чл. 7., чл. 9., чл. 11., чл. 12., чл. 14. подраздел 6, чл. 15., чл. 16. и изкуството. 17. от настоящите T&C.

4.3. Пробна версия на Услугата се предоставя на Клиента за срока, посочен в спецификацията на продукта, освен ако Доставчикът не реши друго.

4.4. Клиентът, използващ пробната версия на Услугата, има право да записва данни, но само за целите на проверка на функционалността на системата. Клиентът взема предвид, че Доставчикът не носи отговорност за достъпността и съхраняването на данните, записани от Клиента, като използва пробната версия на Услугата.

4.5. Преди изтичане на пробната версия на Услугата, Доставчикът трябва да даде възможност на Клиента да прехвърли на платената версия на Услугата и да й предостави необвързваща платежна информация. Чрез плащането на цената услугата ще се активира в съгласувана степен и данните, запазени от Клиента в пробната версия на Услугата, ще бъдат прехвърлени към платената версия на Услугата. В случай че Клиентът не използва опцията за прехвърляне към платената версия на Услугата, предоставянето на Пробната версия на Услугата завършва, когато изтече периодът, за който е предоставена Пробната версия на Услугата на Клиента.

4.6. Клиентът взема предвид, че данните, записани от Клиента в пробната версия на Услугата, ще бъдат изтрити след изтичане на периода, за който е предоставена Пробната версия на Услугата. Клиентът ще бъде информиран за предстоящото изтичане на пробната версия на Услугите и заличаването на данните след нейното прекратяване чрез електронна поща или чрез интернет домейна на пробната версия на Услугата.

5. Продължителност на предоставянето на услугата

5.1. Споразумението определя дали е било сключено за определен или неопределен период от време. Споразумението се сключва за (i) определен период от време за Услугите, предоставяни чрез уеб интерфейса, и (ii) неопределен период от време за Услуги, предоставяни чрез сървърите на Клиента.

6. Цена

6.1. Клиентът е длъжен да заплати цената за ползване на Услугата въз основа на доставени данъчни документи (фактури), издадени от Доставчика. Фактурите ще се издават в електронен вид. Цените за услуги се определят съгласно офертата или ценоразпис, освен ако не е договорено друго в споразумението.

6.2. Дебитната / кредитната карта и / или другият начин на онлайн плащане, използван от Клиента, за да се регистрира, за да използва Услугата (i), предоставен чрез уеб интерфейс и (ii) предоставен за месечния абонамент, автоматично ще бъде таксуван 30 дни от датата Клиентът се регистрира да използва Услугата. Ако Клиентът желае да избегне таксуването за Услугата, Клиентът ще трябва да отмени абонамента три дни преди автоматично подновяване на Услугата. Доставчикът препоръчва да се провери с компанията или банката на предплатената карта, за да се потвърди възможността за повтарящо се таксуване.

6.3. Клиентът може да промени своя абонамент онлайн, като просто влезе в зоната на Клиента. За да не се таксува за следващия период на фактуриране, Клиентът трябва да анулира абонамента най-малко три дни преди датата на подновяване. Ако Клиентът отмени абонамента си най-малко три дни преди датата на подновяване, абонаментът му ще спре в края на текущия платежен цикъл.

6.4. Поръчката на която и да е услуга може да бъде анулирана без допълнителни такси, преди плащането да бъде изчистено по сметката на Доставчика. За продуктите, които могат да се изтеглят, Доставчикът не издава НИКАКВИ възстановявания след като каналът за изтегляне е бил активиран и е направен опит за изтегляне. Анулирането на поръчката след получаване на плащането е възможно при съгласие, ако поръчаната услуга не е била използвана или не е направен опит за изтегляне.

7. Лицензионно споразумение

7.1. Клиентът взема предвид, че всички авторски права и други права на интелектуална собственост върху Услугата принадлежат на Доставчика. Поради това Клиентът е длъжен да използва Услуга само в рамките на предоставения лиценз.

7.2. Клиентът, чрез сключването на Споразумението, придобива неизключителен лиценз за Услугата за един или повече Потребители в зависимост от броя на установените Потребителски Сметки. Клиентът няма право да предоставя или да предоставя лиценз или подлицензия на трета страна без предварителното писмено съгласие на Доставчика. Клиентът също няма право да наема Услугата или по друг начин да предоставя услугата безплатно или срещу заплащане на трети лица без предварително писмено съгласие на Доставчика. Лицензът важи и за всички актуализации или корекции на Услугата, които ще се извършват от Доставчика.

7.3. В случай, че Услугата се предоставя на сървъра на Клиента, Клиентът има право да изтегли изходния код на Продукта. В случай, че Услугата се предоставя чрез уеб интерфейса, Клиентът няма право да получава изходния код на Услугата, нито да я разглежда, да я променя или да се намесва по никакъв начин.

7.4. Клиентът няма право да включи Услугата в друго софтуерно оборудване без предварително писмено съгласие на Доставчика.

7.5. Разширенията на софтуера на всички доставчици се разпространяват под лиценз GNU / GPL 2, Ако не е посочено друго, всички изображения, каскадни стилови листове и включен JavaScript се разпространяват под Лиценз за търговска употреба на Easy Software (Разрешително):

Лицензът е лиценз, съвместим с GPL, който се отнася само до изображенията, каскадните стилови листове и елементите на JavaScript на темите и стиловете на Доставчика, произведени от Доставчика. Както се посочва в лицензията на GPL 2.0, елементите на продукта, които не са съставени заедно и са изпратени независимо от GPL и са комбинирани в браузъра на Клиента, не е задължително да са GPL. Тези изображения, каскадни стилови листове и елементи на JavaScript са авторски права на Доставчика и не могат да бъдат използвани и манипулирани за целите на Клиента, освен ако Клиентът не е подписал Договор за партньорство на Доставчика. Клиентът не може да разпространява тези файлове или да ги включва в никакви пакети или разширения без предварително съгласие на Доставчика. Неоторизираното разпространение или предоставянето му на достъп на трета страна без предварително съгласие на Доставчика упълномощава Доставчика да фактурира договорно наказание в размер на 10 000 EUR за всяко нарушение на лиценза.

7.6. Целият софтуер на Доставчика, с изключение на софтуера, дефиниран в чл. 7.5. от тези T&C се разпространява в лиценз GNU / GPL 2.

8. Условия на плащане

8.1. Периодът на фактуриране за Споразумение, сключен за определен период от време, е периодът (брой месеци), за който е сключено Споразумението. Доставчикът ще издаде фактурите с дължимата дата за календарните дни 14 за услугите, предоставени чрез уеб интерфейс или електронна поща, освен ако не е посочено друго в офертата.

8.2. В случай, че договорът е сключен за определен период от време, преди този срок да изтече, Доставчикът ще изпрати на Клиента необвързваща платежна информация, за да плати за Услугите за същия период от време. В случай, че цената за Услугата е платена в съответствие с платежната информация, периодът на предоставяне на Услугата ще бъде автоматично удължен.

8.3. В случай на забавяне на плащането на цената на услугата, Доставчикът има право да получи лихва за забава за плащане в размер на 0,5% от дължимата сума за всеки започнат ден на закъснение. Ако Клиентът е в забава с всяко плащане, Доставчикът има право да спре или ограничи предоставянето на Услугата до пълното изплащане на дълга. За периода на спиране или ограничаване на предоставянето на услугата Клиентът е длъжен да заплати цената в съответствие с предоставените данъчни документи. Повторното забавяне на плащането от страна на Клиента се счита за съществено нарушение на Споразумението.

8.4. Приемайки Общите условия при извършване на покупка, вие автоматично се регистрирате за автоматично подновяване на абонамента си. Вашият абонамент ще бъде автоматично подновен в края на всеки срок за абонамент въз основа на периода на абонамента, който сте избрали по време на покупката. Ще бъдете таксувани по ставка, посочена в момента на покупката (плюс приложимите данъци, като например данък върху добавената стойност, когато посочената ставка не включва ДДС) в началото на всеки период на фактуриране на вашия абонамент чрез предоставения от вас начин на фактуриране. за нас. Моля, уверете се, че данните ви за плащане са правилни, за да предотвратите изчакване на абонамента ви.
Закупувайки Абонамент, вие се съгласявате с горепосочените такси за абонамент, които се таксуват редовно на картотеката, докато не анулирате Абонамента. Абонаментите са непрекъснати и автоматично се подновяват, освен ако не анулирате или ние прекратим профила ви. За да анулирате абонамента си, моля, изпратете имейл с темата „Отмяна на автоматичното подновяване на абонамента“ на salesadmin@easysoftware.com
Цените и условията за абонаменти могат да се променят по всяко време. Цената и условията, които са в сила, когато сте направили първоначалната си покупка или когато последният ви подновен срок е подновен, ще останат в сила за продължителността на този период на абонамент, но новите цени и условия могат да се прилагат при подновяване или нови абонаменти. Easy Software Ltd. ще Ви уведоми за всяка промяна в цената или условията, преди да влязат в сила. Ако не искате да подновите абонамента си по тези нови цени или условия, можете да анулирате абонамента си, както е описано по-горе.

9. Права и задължения на Доставчика

9.1. Доставчикът има право да извършва каквито и да било промени в Услугата или в нейната степен. В такъв случай Доставчикът информира Клиента чрез уеб интерфейса, свързан с предоставената Услуга. Клиентът има право да прекрати Споразумението в случай на едностранни промени в тези ОП, които Клиентът отказва, ако е уговорено в Споразумението.

9.2. Доставчикът се задължава да предприеме всички стъпки в рамките на техническите си възможности, за да гарантира, че Услугата е функционална и налична, ако Клиентът изпълни основните системни изисквания за Услугите, изброени в спецификацията на продукта или на съответния уеб портал. Ако възникне нестандартна ситуация, свързана с функционалността на Услугата, Доставчикът следва по-специално в съответствие със Споразумението.

9.3. Ако Клиентът установи някакъв проблем, свързан със скоростта на Услугата или нейната наличност, той е длъжен незабавно да съобщи за този инцидент на Доставчика по електронна поща, специфицирана в Спецификацията на Продукта или по телефона чрез наличните контакти, за да ускори процеса на решаване на проблеми. Клиентът взема под внимание факта, че може да има събития извън контрола на Доставчика, които могат да повлияят върху функционалността или наличието на Услугата за Потребителя (като например неизправност в интернет връзката от страна на Клиента, природни бедствия, DOS или DNS атаки на Техническо оборудване на Доставчика и други). Доставчикът не носи отговорност за щети, настъпили във връзка с подобни събития, на Клиента.

9.4. Клиентът взема под внимание и се съгласява, че поради сериозни причини Доставчикът може временно да прекрати предоставянето на Услугата, особено в случаи като предотвратяване на кибернетични атаки, при необходимост или в случай на сериозна неизправност на Услугата, която трябва да бъде разрешена Необходимо спиране. Уведомлението за прекъсване на предоставянето на Услугата трябва да бъде изпратено до Клиента възможно най-скоро. Доставчикът е длъжен да създаде адекватни оперативни и предпазни мерки за минимизиране на потенциалните неизправности или ограничената или пълна липса на услугата.

9.5. Доставчикът се ангажира, че няма право да предоставя съдържанието на потребителски данни на трети лица. Освен това, Доставчикът се съгласява, че няма право да редактира, цензурира или контролира каквото и да е потребителско съдържание.

9.6. Страните се споразумяха, че Доставчикът не придобива право на собственост върху данните на Клиента. Клиентът е единствено отговорен за съдържанието на данните, съхранявани на сървъра на Клиента или на сървъра на Доставчика.

9.7. За правилното изпълнение на Услугата е необходимо събиране, запазване и обработка на следните данни: версия на версията, идентификатор на договора, URL на инстанция, списък с инсталирани плъгини и брой активни потребители, които Доставчикът използва за идентификация на Клиента, проверка на оторизация за ползване на Услугата и защита на правата на Доставчика. Приемайки тези условия, вие потвърждавате и се съгласявате, че Доставчикът е упълномощен да проверява, използвайки собствените си ресурси, дали използвате Услугата в съответствие с договора за услуга и освен това, че горните данни ще бъдат предадени при комуникация между Клиента и компютъра системи на Доставчика.

10. Права и задължения на Клиента

10.1. Клиентът не използва Услугата в противоречие с общоприложими правни норми.

10.2. За да получите достъп до Услугата, Доставчикът може да поиска от Клиента някои идентификационни данни и допълнителна информация. Клиентът предоставя вярна, точна и актуална информация.

10.3. При поискване от страна на Доставчика, Клиентът трябва да осигури необходимото сътрудничество при отстраняване на неизправности или извършване на корекции на Услугата.

10.4. Клиентът използва интерфейса на приложния програмен интерфейс (API), предоставен от Доставчика, само когато осъществява достъп до Услугата чрез уеб интерфейса от приложения или услуги на трети страни. Клиентът не трябва да използва или да има достъп до Услуга по друг автоматизиран начин, например чрез скриптове, ботове, уеб роботи и т.н. за Услуги, предоставяни чрез уеб интерфейса.

10.5. Клиентът съхранява детайлите за достъп до услугата в тайна, Клиентът е длъжен да не разкрива или разрешава достъп до тях на друго лице или по друг начин да разрешава достъп до неговата Потребителска сметка на трета страна. Клиентът също така е длъжен да осигури своето техническо оборудване в разумно необходимата степен, за да сведе до минимум риска от злоупотреба с подробности за достъп до потребителския акаунт.

10.6. В случай че Клиентът наруши задълженията, наложени в този параграф, Доставчикът не носи отговорност за щети, които възникват за Клиента, а Клиентът е единствено отговорен за щети, настъпили пред Доставчика или трети лица. Нарушаването на тези задължения, освен това, установява правото на Доставчика да прекрати настоящото Споразумение. Ако Клиентът установи, че може да има достъп до Услугата на трети лица поради изтичане на информация за достъп до Услугата, Клиентът трябва да докладва този факт на Доставчика по електронната поща.

10.7.Изтеглянето на софтуера е налице само за определен период от време. След този период профилът за изтегляне ще бъде автоматично деактивиран. Доставчикът няма да предоставя изходните файлове чрез електронна поща или друг канал, а само чрез онлайн профила.

11. Потребителски акаунт

11.1. Клиентът може да има един или повече потребителски акаунта. Всеки потребителски акаунт може да се използва само от един потребител. Клиентът няма право да разреши потребителския акаунт да бъде създаден за трета страна, освен ако това не е определено от Споразумението или от тези T&C. Клиентът няма право да споделя потребителските акаунти между няколко Потребителя. Клиентът обаче има право по всяко време да прехвърля неизползвания потребителски акаунт на новия Потребител.

11.2. При нарушение на чл. 11.1. от тези T&C, Доставчикът има право незабавно да прекрати Договора и Клиентът заплаща неоснователно обогатяване на Доставчика в рамките на 7 дни след получаване на искането на Доставчика за плащане.

12. Администрация на потребителски акаунт

12.1. Всеки Клиент може да избере един или повече Потребителски акаунти, които ще носят правата на Администратор. Администраторът може да изпълнява следните операции:

 • Да добавяте, редактирате и изтривате потребителски акаунти и да създавате права за достъп до тези профили (като например достъп до отчетите, създаване на файлове и др.),
 • за достъп до всички данни на Клиента, независимо от настройките за достъп на отделни потребители,
 • Да изберете друг потребителски акаунт, който да стане администратор.

12.2. Клиентът носи пълна отговорност за използването на Услугата от Потребителите, действията, извършвани от тези Потребители, и всички данни, качени в акаунта на Клиента. Клиентът гарантира, че всички негови Потребители спазват разпоредбите на настоящите Условия и Условия.

13. Забранено поведение

13.1. Клиентът не може да качва, изпраща или по друг начин съхранява съдържание в портала за услуги, което може да съдържа софтуерни вируси или други файлове и програми, които могат да унищожат, да повредят или да ограничат функционалността на оборудването на Доставчика или други Клиенти. Освен това Клиентът няма право да качва съдържанието на Услугата, чието притежаване или разпространение е незаконно, съдържание, което незаконно засяга авторско право на трета страна или е част от престъпна дейност, разпространява спам чрез Услугата или се опитва да да получите достъп до потребителския профил на друг клиент или сървъри на Доставчика. Нарушаването на тези задължения се счита за съществено и установява правото на Доставчика да прекрати Договора и да изиска от Клиента да заплати договорната санкция в размер на EUR 10.000, - за всяко нарушение и освен това за всякакви потенциални щети.

14. Прекратяване на споразумението

14.1. Договореното взаимоотношение завършва с оттегляне от Договора, с изтичане на договорената продължителност на Договора, прекратяване на юридическо лице (Доставчика или Клиента) с ликвидация, прекратяване на Споразумението или по споразумение между страните.

14.2. Ако договорът е сключен за неопределен период от време, Клиентът има право да прекрати Договора без основание по всяко време. Периодът за предизвестие е един месец и започва на първия ден от календарния месец след връчването на уведомлението за прекратяване на Доставчика.

14.3. Доставчикът има право да прекрати споразумението без причина по всяко време. Периодът на предизвестие е три месеца и започва на първия ден от календарния месец след връчването на известието за прекратяване на Клиента.

14.4. Клиентът има право да прекрати споразумението в случаите, посочени в чл. 9.1. от тези T&C.

14.5. Ако Клиентът съществено или многократно нарушава задълженията си, произтичащи от тези УО и от Споразумението, и не успее да отстрани това съществено и многократно нарушение в рамките на 14 дни след датата на доставка на известието, информиращо за този факт под формата на препоръчано писмо или от датата за изпращане на известието за електронна поща до Клиента, Доставчикът има право да се откаже от Споразумението. Тегленето влиза в сила в деня след получаване на известието за отказ от клиента.

14.6. В случай, че Клиентът нарушава задълженията, произтичащи от тези УО и от Споразумението по особено сериозен начин, Доставчикът има право да се откаже от Договора и да прекрати предоставянето на Услугата веднага след установяване на такова нарушение.

15. Ограничаване на отговорността за услугата

15.1. Страните се съгласяват, че общата отговорност на Доставчика за всяка претенция, направена въз основа на правоотношение, произтичащо от Споразумението, и очакваната сума на щетите, не трябва да надвишава и е ограничена до сумата, равна на платената сума за предоставяне на Услугата в Предходната календарна година. Ако не могат да се определят максималните щети по предходното изречение, максималните щети са ограничени до текущата такса за тримесечие за конкретни Услуги, записани и предоставени чрез уеб интерфейса.

15.2. Доставчикът не носи отговорност за косвени щети, произтичащи от предоставянето на Услуги, като например загубени печалби, загуба на приходи, загуба на данни, финансови или каквито и да е косвени, специални или последващи вреди. В случай на непреодолима сила страните се отказват от Въз основа на Споразумението и всяко неспазване (цялостно или частично) или забавяне в изпълнението на задълженията, наложени от настоящото споразумение, няма да се счита за нарушение на Споразумението. За целите на тази сила форсмажорът означава всякакви обстоятелства, при които отговорността се изключва в съответствие с чешкото законодателство, включително, но без да се ограничава до природно бедствие, война, промяна на политическата ситуация, която препятства или неподходящо възпрепятства изпълнението на правата и задълженията по този договор; Всяка друга подобна причина, събитие или факт.

15.3. С сключването на Договора Клиентът взема предвид, че дори и при най-добро усилие на Доставчика е възможно да настъпи краткосрочна липса на Услугата, причинена от обстоятелства извън сферата на влияние на Доставчика (напр. ). Поради това Клиентът се съгласява и се ангажира, че всички негови данни, съхранявани в рамките на Услугата, ще бъдат архивирани на друго географско местоположение.

15.4. Клиентът използва услугата AS IS. Несъвместимостта с друг софтуер, хардуерната конфигурация или частичното неправилно функциониране НЕ дава право на Клиента да анулира поръчката или да получи възстановена сума.

16. Защита на личните данни

16.1. Клиентът декларира, че е запознат със своите правни задължения като администратор на лични данни на Потребителите и клиентите. Методът и обработката на личните данни на тези лица в рамките на Услугата се определя от Клиента. Доставчикът не носи отговорност за правилното изпълнение на правните задължения на Клиента като администратор на лични данни.

16.2. Всички данни се събират от Доставчика от Клиента с цел предоставяне на Услуга, подобряване на нейното качество и изпращане само на търговски и маркетингови съобщения. Ако Клиентът е физическо лице, се събират следните данни: име, фамилия, адрес за фактуриране, електронна поща, телефонен номер, информация за ползването на Услугата.

16.3. Цялата комуникация в рамките на Услугата е шифрована чрез SSL протокол. Клиентът декларира, че счита, че този метод на криптиране е достатъчно безопасен.

16.4. Доставчикът се задължава да не предоставя никаква информация, посочена от Клиента по време на регистрацията на неговата потребителска сметка, на която и да е трета страна, освен ако Клиентът не се съгласи специално с него.

16.5. Данните за клиентите се съхраняват в електронни системи на Доставчика за срока на договорните отношения. След прекратяването му Доставчикът съхранява данни, необходими само за регулаторно съответствие. Клиентът се съгласява, че Доставчикът ще използва името и логото на Клиента в списъка на клиентите на Доставчика за и след срока на Договора, освен ако не е договорено друго с Клиента въз основа на указанията или правилата на марката.

17. Заключителни разпоредби

17.1. Страните се задължават да запазват поверителността на всяка информация, която са научили по време на договорните отношения съгласно споразумението.

17.2. Правата на Клиента, произтичащи от Споразумението и тези T&C, не могат да бъдат възлагани без предварително писмено съгласие на Доставчика.

17.3. За избягване на всякакво съмнение страните изрично потвърждават, че са предприемачи и че сключват това споразумение в рамките на своята стопанска дейност.

17.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение или на тези ОП е или стане невалидна, неефективна или неприложима, този факт не засяга валидността, приложимостта или ефективността на останалите разпоредби на Споразумението или на тези ОП. В този случай страните са задължени да положат всички усилия да сключат изменение на споразумението, с което невалидната, неприложима или неефективна разпоредба ще бъде заменена с нова разпоредба, съответстваща на първоначално предвидената цел.

17.5. В случай на сблъсък на разпоредбите на оферта, спецификация на продукта, спецификация за изпълнение на услугата, спецификация на услугата за поддръжка и T&C, приоритет на тези документи ще бъде:

(i) Цитиране,

(ii) спецификация на услугата за изпълнение,

(iii) спецификация на услугата за поддръжка,

iv) спецификация на продукта

(v) T&C,

(vi) Обществена информация

17.6. Тези оценки се регулират от закона на Чешката република, която е член на Европейския съюз. Всеки спор, възникнал във връзка с или извън изпълнението или на тълкуването на споразумението, който страните не могат да разрешат по приятелски начин, се решава окончателно от чешкия арбитражен орган, Арбитражният съд към Стопанската камара на Чешката република и Аграрната камара на Чешката република Република от трима арбитри, назначени в съответствие с правилата на Арбитражния съд. Всяка страна определя един арбитър. И двамата арбитри се договарят за третия арбитър в рамките на 30 дни. Ако двамата арбитри не успеят в горния срок да постигнат споразумение относно третия арбитър, той се назначава от председателя на Арбитражния съд. Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните. Страните с настоящото се ангажират безвъзвратно да не оспорват изпълнението на арбитражното решение под никаква юрисдикция.

17.7. Тези T&C влизат в сила на 1. 7. 2017.

Принципи на обработката на лични данни

Скъпи клиенти,

Нека Ви информираме как Лесният софтуер (наричан по-нататък "ние" или "нашата компания") обработва вашите лични данни във връзка с предлагането, сключването, предоставянето и поддържането на фирмени продукти и услуги.

Целта на тези принципи е да Ви предоставим информация за конкретните лични данни, които събираме, как се отнасяме към тях, за източниците, от които ги получаваме, за каква цел ги използваме, за кого можем да ги предоставим, откъде можете да получите информация за личните ви данни, които обработваме, или какви са вашите индивидуални права по отношение на защитата на личните данни.

По този начин прочетете съдържанието на тези принципи. Ще се радваме да отговорим на всеки от вашите въпроси в някой от нашите офиси в Easy Software Ltd., Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Великобритания или по електронна поща: info@easysoftware.com.

1. Главна информация

Нашата компания е подчинена на различни законови задължения по отношение на обработката на лични данни на клиента, които трябва да спазваме, особено по отношение на изпълнението на нашите договорни задължения или упражняването на официална власт. В тази връзка няма да можем да предоставим наши продукти и услуги изобщо, без да предоставяме вашите лични данни. Също така ние обработваме лични данни на клиенти извън рамките на нашите законови задължения за целите на грижата за клиентите и ви насочваме към целеви оферти на продукти и услуги. Нуждаем се от Вашето съгласие да направим това. Ако решите да не дадете съгласието си в тези случаи, предлаганите от нас продукти или услуги могат да бъдат ограничени или по друг начин коригирани, в зависимост от обхвата на данните, които имаме право да обработваме. Всеки клиент е информиран за обхвата на ограниченията или корекциите.

Освен ако изрично не е посочено друго, цялата информация, съдържаща се тук, важи и за обработката на лични данни на потенциални клиенти, т.е. лица, с които сме в контакт, но все още не сме установили договорни отношения, както и бивши клиенти. Информацията, съдържаща се тук, важи и в разумна степен за обработката на лични данни на други лица, по отношение на които Дружеството има определени задължения или с които Дружеството е в пряк контакт, без да е в договорно отношение с тях ( като например представители на юридически лица).

1.1. Принципи за обработка на лични данни

Като част от обработката на личните ви данни спазваме най-високите стандарти за защита на личните данни и по-специално спазваме следните принципи:

(a) Винаги обработваме вашите лични данни по ясна и разбираема определена цел, като използваме определени средства по определен начин и само за необходимото време по отношение на целта; ние обработваме само точни лични данни на клиенти и гарантираме, че тяхната обработка съответства и е необходима за определената цел;

(б) Ние защитаваме и обработваме вашите лични данни по начин, осигуряващ възможно най-висока степен на сигурност на данните и предотвратяване на всеки неоторизиран или случаен достъп до лични данни на клиента, тяхната модификация, унищожаване или загуба, неупълномощени прехвърляния, друга неразрешена обработка или друга злоупотреба;

(в) Винаги Ви информираме ясно за обработката на личните ви данни и вашите права да получавате точна и пълна информация за обстоятелствата на такава обработка, както и вашите други сродни права;

(d) В нашата компания се придържаме към адекватни технически и организационни мерки, за да гарантираме ниво на сигурност, отговарящо на всички възможни рискове; всички лица, които влизат в контакт с личните данни на клиента, са задължени да пазят поверителността на информацията, получена във връзка с обработката на такива данни.

2. Информация за обработката на лични данни

2.1. Информация за администратора

Администраторът на вашите лични данни е нашата компания, т.е. Easy Software Ltd., Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Лондон, Великобритания, ID: 08960980

2.2. Цел и правна основа на обработката

2.2.1. Обработка на лични данни без вашето съгласие

Това обикновено се отнася до ситуации, при които сте задължени да разкрием определени лични данни на нас като условие, за да Ви предоставим продукта или услугата си или където имаме право да обработваме личните ви данни, придобити по друг начин.

(a) По силата на закона имаме право да обработваме Вашите лични данни без вашето съгласие за следните цели на спазване на нашите законови задължения, и по-специално:

(i) спазване на оповестяванията по закон от страна на публичните органи;

(ii) спазване на задълженията за архивиране.

б) сключване или изпълнение на договор с вас.

в) защита на защитените от закона права и интереси, особено по отношение на разрешаването на всички и всички спорове, особено за целите на съдебни или други спорове.

2.2.2. Обработка на лични данни с Вашето съгласие

Това особено засяга ситуации, в които доброволно се съгласявате, че обработваме предоставените или по друг начин придобити лични данни. Несъгласяването на вашето съгласие може да е причина, поради която Дружеството не може да предостави определени продукти или услуги или да го принуди да коригира по подходящ начин наличността, обхвата или условията на предоставените продукти и услуги.

Въз основа на вашето съгласие нашата компания обработва вашите лични данни за следните цели:

а) грижа за клиента; това са дейности, които не са свързани с изпълнението на договор или друга правна рамка за обработка на лични данни и включват следното: (i) пазарни проучвания; (ii) наблюдение на действията на клиентите на уебсайта на нашата компания във връзка с предлаганите услуги по този начин тази цел не се отнася до самото събиране на информация за действията на посетителите на уебсайта на нашата компания под формата на "бисквитки", както е описано по-долу в статията относно електронните средства за комуникация и мобилните приложения);

б) предлагане на продукти и услуги; по-специално това включва разпространение на информация, предлагане на продукти и услуги на нашата компания и други страни, включително оферти за продукти и услуги, насочени към конкретни клиенти, всички по различни канали, като поща, електронни средства (включително електронна поща и изпратени съобщения към мобилни устройства чрез телефонен номер) или по телефона чрез уебсайт. До известна степен в тези случаи нашата компания също има право да предлага продукти и услуги на клиенти, без да получи тяхното съгласие; ако това е предвидено в закона, в това отношение ще бъдете информирани за правото си да изразявате несъгласието си с всяко допълнително предлагане на продукти или услуги. В тази връзка вашите лични данни могат да бъдат препращани на трети страни с цел разпространение на информация и предлагане на продукти и услуги на такива трети страни. Повече подробности са дадени по-долу в тези Принципи.

2.3. Обхват на личните данни на обработваните клиенти

Нашата компания обработва вашите лични данни до степен, необходима за постигане на горепосочените цели. По-специално обработваме данните за контакт и идентификация. Подробна информация за обхвата на обработените лични данни на клиентите е посочена в Приложение 1 към тези Принципи.

2.4. Методи за обработка на лични данни

Методът, по който нашата фирма обработва вашите лични данни, включва както ръчна, така и автоматизирана обработка, включително алгоритмична обработка, в информационните системи на компанията.

Вашите лични данни се обработват основно от служители на нашата компания и, доколкото е необходимо, от трети страни. Преди всяко разкриване на вашите лични данни на трета страна, ние винаги сключваме писмено споразумение с третата страна, съдържащо същите гаранции по отношение на обработката на лични данни, спазвани от нашата компания в съответствие с нейните законови задължения.

2.5. Получатели на лични данни

Вашите лични данни се предоставят особено на служителите на Компанията във връзка с изпълнението на техните професионални задължения, изискващи работа с лични данни на клиенти, но само в необходимата степен в конкретния случай и в съответствие с всички мерки за сигурност.

Освен това вашите лични данни се разкриват на трети страни, участващи в обработката на лични данни на клиентите на нашата компания, или такива лични данни могат да бъдат предоставени на други основания в съответствие със закона. Преди всяко разкриване на личните ви данни на трета страна ние винаги сключваме писмено споразумение с третата страна, за да предвидим обработката на лични данни по начин, който да съдържа същите гаранции по отношение на обработката на лични данни, спазвани от нашата компания в съответствие със своите законови задължения.

2.5.1. В съответствие с приложимото законодателство, нашата компания има право, или пряко, без вашето съгласие, да разкрие личните ви данни на:

 • компетентните държавни органи, съдилищата и правоприлагащите органи за целите на изпълнението на техните задължения и за целите на изпълнението на съдебно решение;
 • други страни до степен, предвидена в законодателството, като например до трети лица с цел събиране на нашите вземания от клиенти.

2.5.2. В зависимост от вашето съгласие, което ни дава право да разполагаме с необходимата информация, представляваща личните данни, ние също така разкриваме вашите лични данни на Easy Software ltd. с цел разпространение на информация, предлагане на продукти и услуги на нашата компания, защита на правата и интересите на нашата компания и грижа за клиента.

2.6. Разкриване на лични данни на чужди държави

Вашите лични данни се обработват на територията на Чешката република и други държави от Европейския съюз, в които се намират международни организации на Групата и които имат общ стандарт за защита на личните данни като Чешката република. Нито нашата компания, нито субектите, участващи в обработката на лични данни на клиентите, разкриват лични данни на клиенти на страни извън Европейския съюз.

2.7. Срок за обработка на лични данни

Нашата фирма обработва лични данни на клиенти само за необходимото време по отношение на целта на обработката. От време на време оценяваме наличието на необходимост от обработка на определени лични данни, изисквани за определена цел. Щом установим, че данните вече не се изискват за някоя от целите, за които са били обработени, унищожаваме данните. Въпреки това, по отношение на определени цели за обработка на лични данни, ние вътрешно оценихме обичайния срок за ползване на личните данни, след изтичането на който най-внимателно преценяваме необходимостта от обработване на такива лични данни за конкретната цел. В това отношение тя също така счита, че личните данни, обработвани с цел:

а) изпълнението на договорите се обработва през срока на договорните отношения с клиента; тогава съответните лични данни обикновено се използват за десет години;

б) предлагането на продукти и услуги се обработва през срока на договорното правоотношение; тогава съответните лични данни обикновено се използват за десет години; ако лични данни са разкрити в това отношение на трети страни, срокът на обработване се определя от третите лица в съответствие с приложимото законодателство и правила, посочени в тези Принципи;

в) грижите за клиентите се обработват през срока на договорните отношения с клиента; тогава съответните лични данни обикновено се използват за десет години.

2.8. Право на отказ от съгласие

В тези Принципи се опитахме да обясним защо се нуждаем от вашите лични данни и че за определени цели можем да ги обработим само с вашето съгласие. Вие не сте задължени да давате съгласието на нашата компания да обработва вашите лични данни и Вие също имате право да оттеглите вашето съгласие. В този момент бихме искали да припомним, че имаме право да обработваме и някои лични данни за определени цели без вашето съгласие. Ако отмените вашето съгласие, ние ще преустановим обработката на съответните лични данни за цели, изискващи съответното съгласие; може обаче да имаме право или дори да задължаваме да обработваме същите лични данни за други цели.

Ако откажете да дадете или отмените вашето съгласие, ние може:

а) съответно да коригира наличността, обхвата или условията на нашите продукти или услуги или

(б) откажете да ви предоставим нашите продукти или услуги, след като разберем, че такова съгласие е необходимо за предоставяне на продукта или услугата при дадените условия.

Ако желаете да оттеглите вашето съгласие с обработката на лични данни, моля, обърнете се към някой от нашите офиси, изпратете ни писмо до Компанията, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Лондон, Великобритания, или чрез електронна поща: info@easysoftware.com или чрез формуляр на уеб страниците на Easy Software.

2.9. Източници на лични данни

Ние придобиваме лични данни на клиенти, особено от:

(а) пряко, като при сключване на договори, свързани с продукти или услуги на Компанията, и / или непряко, например при използване на продуктите или услугите на Компанията от страна на клиентите или като част от предоставяне на информация за продуктите и услугите на Компанията; услуги, достъпни за клиентите, като например чрез уебсайта на компанията и др .;

б) потенциални клиенти, които се интересуват от услугите на нашата компания като част от маркетингови събития и кампании;

в) собствени дейности чрез обработка и оценка на други лични данни на клиентите.

2.10. Вашето право да поискате достъп до лични данни и защита на клиентските права

Ако ни поискате информация, свързана с обработката на вашите лични данни, ние ще Ви предоставим без излишно забавяне цялата информация за данните, които обработваме за вас. За предоставянето на тази информация имаме право да поискаме разумно обезщетение за направените разходи, за да предоставим информацията. Ако разберете или мислите, че нашата компания или трета страна, участваща в обработката на данни, обработват вашите лични данни в конфликт със защитата от личния Ви живот и / или в противоречие със закона, особено ако личните ви данни са неточни, можете да:

а) да поиска обяснение от нашата компания или третата страна, участваща в обработката на данни;

б) да поиска отстраняване на дефектното състояние; по-специално можете да поискате поправка или изменение на личните данни; ако е необходимо, данните временно ще бъдат блокирани или унищожени.

Ако установим, че заявката ви е легитимна, нашата компания или третата страна, участваща в обработката на данните, ще премахне дефектното състояние безплатно и незабавно.

2.11. Дружество като преработвател на лични данни

В някои случаи нашата компания обработва и лични данни на клиента чрез упълномощаване на друга страна (друг администратор). Например тези случаи включват сътрудничество с Easy Software Ltd. за продукти или услуги на трети страни или сътрудничество с трети страни. За подробна информация винаги е необходимо да се свържете с конкретния администратор на лични данни, освен ако нашата компания не е упълномощена да предоставя информация в конкретния случай.

2.12. Електронни средства за комуникация и мобилни приложения

Като част от грижата за клиентите нашата компания разработва технологии, които ви позволяват да използвате модерни електронни средства за комуникация и мобилни приложения, за да използвате продуктите и услугите на компанията. По-специално, те включват услуги, свързани с използването на интернет, социални мрежи и различни мобилни приложения.

Социални мрежи. Също така можете да се обърнете към нас чрез различни социални мрежи. Ние използваме тези комуникационни канали като маркетингови инструменти; нашите продукти и услуги не се предоставят чрез социални мрежи в този момент.

Бисквитки. Също така, използваме "бисквитки" при предоставянето на нашите продукти и услуги. "Бисквитките" са малки текстови файлове, съхранени в компютъра на потребителя, след като зареждат уеб сайт за първи път. Тези файлове улесняват идентифицирането на начина, по който посетителите работят със съдържанието на нашия уебсайт, което ни помага да се стремим към по-приятелска комуникация с посетителите на нашия уеб сайт или към по-ефективен маркетинг. Повече информация за "бисквитките" можете да намерите на нашия уебсайт.

2.13. Принципи

Тези принципи са валидни и действат от ___________. Настоящата версия на принципите е публикувана на уебсайта на нашата компания и е достъпна и в нашите офиси.

Приложение 1 - Обхват на обработваните лични данни

Идентификационни данни - те включват данни като име, фамилия, дата, имейл, телефонен номер, работодател или. представително дружество; за клиенти, които са физически лица - предприемачи, идентификационен номер и данъчен номер. Други възможни идентификационни данни включват например информация за IP адреса на използвания компютър и файлове със специфични данни за удостоверяване, които се съгласяваме да използваме

Данни за връзка - име, фамилия, адреси за контакт, телефонни номера, имейл адреси или други подобни данни за контакт. Други подобни данни за контакт може да са IP адрес на използван компютър и файлове със специфични данни за удостоверяване, които се съгласяваме да използваме.

В случай, че оттеглите подадено заявление за продукт или услуга, обработваме и датата на оттегляне на заявлението заедно с данните, предоставени преди оттеглянето.

Данни, произтичащи от изпълнение на задължения по договори - в зависимост от естеството на предоставения продукт или услуга, обработваме информация, свързана с предоставения продукт или услуга. В тази категория обработваме лични данни, като срок на договора, ________

Лични данни, придобити във връзка с предоставянето на нашите продукти или услуги - това включва лични данни, придобити по време на нашите взаимодействия. По-специално, те включват:

(i) данни, предназначени за осигуряване на комуникации;

(ii) записите на предпочитания от Вас език за комуникация, изразен интерес към продукт или услуга, инвестиционните Ви стратегии или специфичните ви изисквания, които ни оповестявате.

Услуги за изпълнение

1. Общи условия

Ако не е посочено изрично друго, всички срещи се провеждат чрез решение за виртуална среща. Всички участници трябва да присъстват индивидуално и да бъдат оборудвани със слушалки.

Обхватът на пакетите се основава на нашия най -добър опит. Обикновено това е минимален обхват на изпълнение. Всяка реализация обаче е уникална и затова понякога е необходимо допълнително време поради специфичните изисквания на клиентите. Консултантите на Easy Project могат да предоставят отчет за прекараното време при поискване.

Ако не е посочено изрично друго, изпълнението се извършва на английски език; всички документи и писмени документи ще бъдат доставени на английски език.

2. Общи положения

2.1. Нови версии на приложенията

Ние разработваме и подобряваме приложението непрекъснато. Новите версии се пускат в следните цикли:

 • На всеки три месеца се издава нова версия
 • Разработването на нова версия е замразено един месец преди пускането му, така че да може да бъде тествано
 • Поправките за грешки се издават на всеки 14 дни

Вашите предложения, свързани с разработката на приложението, ще бъдат реализирани в случаите, когато те са от полза за по-голямата част от нашите клиенти и в съответствие с нашата стратегия за развитие на продукта. Нашата цел е да улесним управлението на проекти.

2.2. Процес на сътрудничество

Ние ценим откритата комуникация. Влизаме в съвместен процес на внедряване на нов софтуер във вашата компания. Ние вярваме, че е полезно и за двете страни, ако споделяме важна информация открито и навреме.

Комуникацията може да се извършва по електронна поща, онлайн срещи, телефонни разговори и лични срещи. За успешното завършване на процеса на изпълнение е необходима взаимна комуникация на оперативно ниво. Поради тази причина всяка страна трябва да реагира бързо, когато се свърже с партньорите. Обикновено можем да реагираме в рамките на два работни дни.

По време на изпълнението консултантът ще си сътрудничи с другите ни вътрешни отдели. Решенията на въпроси, които не са пряко свързани с изпълнението, ще Ви бъдат предоставени от нашия екип за поддръжка. Ако има нужда от намеса на сървъра на клиента или друга консултация, свързана със сървъра, комуникацията ще бъде предадена на нашите специалисти по поддръжка на сървъри. Ако не сте напълно доволни от работата на отделите за поддръжка по време на изпълнението, моля, уведомете консултанта си. Вашите отзиви са важни за нас.

2.3. Предплатени СРОКИ (MD) и отчитане на отработеното време

Информацията за броя на предплатените MANDAYS може да бъде намерена във въвеждащата таблица на този протокол. Изпълнението обикновено се извършва дистанционно. Ако предпочитате лични срещи, е възможно да ги организирате в офисите на Easy Software. Ако предпочитате да организирате срещи във вашите помещения, е възможно да покриете пътните разходи от предплатения бюджет (обхвата на изпълнение). Пътните разходи също могат да бъдат фактурирани отделно. Ние таксуваме цялото време, прекарано от / до помещенията на клиента от консултанта. Предплатените часове за консултация трябва да бъдат използвани в рамките на 6 месеца от първия контакт с назначения консултант.

Отчетите за отработеното време обикновено се изпращат на клиента, когато се изразходва приблизително половината от СРОКОВЕ за изпълнение от предплатения бюджет и след това, когато останат последните няколко часа. Консултант предоставя отделно от отчета за времето предложение как да прекарате оставащите часове.

Изпълнението се състои от следните фази. Сумата от времето, прекарано във всяка фаза, е равно на общия предплатен бюджет на MANDAYS. Най-ниската стойност на времето, таксувана за клиента, е 0,25 часа.

 • Първоначален анализ
 • Първоначална онлайн среща
 • Конфигурация на приложението (работното усилие зависи от сложността на изискванията за настройките)
 • обучение
 • Допълнителни изисквания към конфигурацията
 • Поддръжка по време на внедряването и тестването по време на изпълнението (имейли, телефонни обаждания)

По-конкретно, следните дейности са обхванати от СЪВМЕСТНИТЕ от предплатения бюджет:

 • Времето на консултанта, прекарано в работата по внедряването, конфигуриране на вашето приложение
 • Анализ на вашите изисквания
 • Вътрешни консултации за вашите изисквания
 • Необходими консултации
 • Създаване на различни сценарии за изпълнение на вашите изисквания
 • Подготовка и актуализиране на протокола за изпълнение
 • Свързани с изпълнението срещи и телефонни обаждания
 • обучение
 • Електронна комуникация с консултанта
 • Организиране, планиране и планиране на срещите
 • Координиране на вътрешните отдели, ако е необходимо тяхното участие (Поддръжка, специалист на сървъра)
 • Време на консултанта, прекарано в пътуването (освен ако не се заплаща отделно, вижте първия параграф)
 • Управление на проекта за изпълнение
 • Ако определено поведение на системата се отчита като грешка, но в крайна сметка е доказано, че е правилно, времето на консултиращия, който е прекарал тази заявка, също се покрива от бюджета
 • Работа на сървърни специалисти на вашия сървър
 • Работа на сървърни специалисти, занимаващи се с Вашите заявки

Следните дейности не се покриват от предплатения бюджет и следователно не се заплащат от клиента:

 • Работа на екипа за поддръжка
 • Поправяне на възможни грешки

2.4. Увеличаване на предплатения бюджет

Възможно е да увеличите бюджета на предплатените MANDAYS само след ваше потвърждение. Обикновено е необходимо увеличение на предплатения бюджет поради следните причини:

 • След въвеждащия анализ се оказва, че първоначалната оценка на прилагането СЪДЪРЖАНИЯ е твърде ниска. Консултантът ще ви предостави актуализирана оценка на дейностите, които трябва да се направят, за да се конкурира изпълнението. Този план също така ще покаже кои дейности по-специално се нуждаят от повече внимание (СЪЗДАВАНИЯ) от първоначално изчислените
 • Ако искате да бъдете информирани за прекараното време по-често, отколкото в параграф по-горе.
 • Не е възможно да се изпълнят вашите изисквания в стандартния интерфейс на приложението, така че е необходима персонализирана разработка.
 • Поддръжката на вашия сървър не беше взета предвид при оценката на MANDAYS за внедряване, но въпреки това е необходима.
 • Необходимо е допълнително обучение (което не е отчетено за първоначалната оценка)
 • По време на процеса на внедряване става очевидно, че броят на предплатените СРОКИ не е достатъчен, за да задоволи всичките ви изисквания.

Опитайте Easy Project за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация