en
Език
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Машинен превод
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Не.
 • pl
 • tr

Принципи на обработката на лични данни

Скъпи клиенти,

Нека Ви информираме как Лесният софтуер (наричан по-нататък "ние" или "нашата компания") обработва вашите лични данни във връзка с предлагането, сключването, предоставянето и поддържането на фирмени продукти и услуги.

Целта на тези принципи е да Ви предоставим информация за конкретните лични данни, които събираме, как се отнасяме към тях, за източниците, от които ги получаваме, за каква цел ги използваме, за кого можем да ги предоставим, откъде можете да получите информация за личните ви данни, които обработваме, или какви са вашите индивидуални права по отношение на защитата на личните данни.

По този начин прочетете съдържанието на тези принципи. Ще се радваме да отговорим на всеки от вашите въпроси в някой от нашите офиси в Easy Software Ltd., Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Великобритания или по електронна поща: info@easysoftware.com.

1. Главна информация

Нашата компания е подчинена на различни законови задължения по отношение на обработката на лични данни на клиента, които трябва да спазваме, особено по отношение на изпълнението на нашите договорни задължения или упражняването на официална власт. В тази връзка няма да можем да предоставим наши продукти и услуги изобщо, без да предоставяме вашите лични данни. Също така ние обработваме лични данни на клиенти извън рамките на нашите законови задължения за целите на грижата за клиентите и ви насочваме към целеви оферти на продукти и услуги. Нуждаем се от Вашето съгласие да направим това. Ако решите да не дадете съгласието си в тези случаи, предлаганите от нас продукти или услуги могат да бъдат ограничени или по друг начин коригирани, в зависимост от обхвата на данните, които имаме право да обработваме. Всеки клиент е информиран за обхвата на ограниченията или корекциите.

Освен ако изрично не е посочено друго, цялата информация, съдържаща се тук, важи и за обработката на лични данни на потенциални клиенти, т.е. лица, с които сме в контакт, но все още не сме установили договорни отношения, както и бивши клиенти. Информацията, съдържаща се тук, важи и в разумна степен за обработката на лични данни на други лица, по отношение на които Дружеството има определени задължения или с които Дружеството е в пряк контакт, без да е в договорно отношение с тях ( като например представители на юридически лица).

1.1. Принципи за обработка на лични данни

Като част от обработката на личните ви данни спазваме най-високите стандарти за защита на личните данни и по-специално спазваме следните принципи:

(a) Винаги обработваме вашите лични данни по ясна и разбираема определена цел, като използваме определени средства по определен начин и само за необходимото време по отношение на целта; ние обработваме само точни лични данни на клиенти и гарантираме, че тяхната обработка съответства и е необходима за определената цел;

(б) Ние защитаваме и обработваме вашите лични данни по начин, осигуряващ възможно най-висока степен на сигурност на данните и предотвратяване на всеки неоторизиран или случаен достъп до лични данни на клиента, тяхната модификация, унищожаване или загуба, неупълномощени прехвърляния, друга неразрешена обработка или друга злоупотреба;

(в) Винаги Ви информираме ясно за обработката на личните ви данни и вашите права да получавате точна и пълна информация за обстоятелствата на такава обработка, както и вашите други сродни права;

(d) В нашата компания се придържаме към адекватни технически и организационни мерки, за да гарантираме ниво на сигурност, отговарящо на всички възможни рискове; всички лица, които влизат в контакт с личните данни на клиента, са задължени да пазят поверителността на информацията, получена във връзка с обработката на такива данни.

2. Информация за обработката на лични данни

2.1. Информация за администратора

Администраторът на вашите лични данни е нашата компания, т.е. Easy Software Ltd., Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Лондон, Великобритания, ID: 08960980

2.2. Цел и правна основа на обработката

2.2.1. Обработка на лични данни без вашето съгласие

Това обикновено се отнася до ситуации, при които сте задължени да разкрием определени лични данни на нас като условие, за да Ви предоставим продукта или услугата си или където имаме право да обработваме личните ви данни, придобити по друг начин.

(a) По силата на закона имаме право да обработваме Вашите лични данни без вашето съгласие за следните цели на спазване на нашите законови задължения, и по-специално:

(i) спазване на оповестяванията по закон от страна на публичните органи;

(ii) спазване на задълженията за архивиране.

б) сключване или изпълнение на договор с вас.

в) защита на защитените от закона права и интереси, особено по отношение на разрешаването на всички и всички спорове, особено за целите на съдебни или други спорове.

2.2.2. Обработка на лични данни с Вашето съгласие

Това особено засяга ситуации, в които доброволно се съгласявате, че обработваме предоставените или по друг начин придобити лични данни. Несъгласяването на вашето съгласие може да е причина, поради която Дружеството не може да предостави определени продукти или услуги или да го принуди да коригира по подходящ начин наличността, обхвата или условията на предоставените продукти и услуги.

Въз основа на вашето съгласие нашата компания обработва вашите лични данни за следните цели:

а) грижа за клиента; това са дейности, които не са свързани с изпълнението на договор или друга правна рамка за обработка на лични данни и включват следното: (i) пазарни проучвания; (ii) наблюдение на действията на клиентите на уебсайта на нашата компания във връзка с предлаганите услуги по този начин тази цел не се отнася до самото събиране на информация за действията на посетителите на уебсайта на нашата компания под формата на "бисквитки", както е описано по-долу в статията относно електронните средства за комуникация и мобилните приложения);

б) предлагане на продукти и услуги; по-специално това включва разпространение на информация, предлагане на продукти и услуги на нашата компания и други страни, включително оферти за продукти и услуги, насочени към конкретни клиенти, всички по различни канали, като поща, електронни средства (включително електронна поща и изпратени съобщения към мобилни устройства чрез телефонен номер) или по телефона чрез уебсайт. До известна степен в тези случаи нашата компания също има право да предлага продукти и услуги на клиенти, без да получи тяхното съгласие; ако това е предвидено в закона, в това отношение ще бъдете информирани за правото си да изразявате несъгласието си с всяко допълнително предлагане на продукти или услуги. В тази връзка вашите лични данни могат да бъдат препращани на трети страни с цел разпространение на информация и предлагане на продукти и услуги на такива трети страни. Повече подробности са дадени по-долу в тези Принципи.

2.3. Обхват на личните данни на обработваните клиенти

Нашата компания обработва вашите лични данни до степен, необходима за постигане на горепосочените цели. По-специално обработваме данните за контакт и идентификация. Подробна информация за обхвата на обработените лични данни на клиентите е посочена в Приложение 1 към тези Принципи.

2.4. Методи за обработка на лични данни

Методът, по който нашата фирма обработва вашите лични данни, включва както ръчна, така и автоматизирана обработка, включително алгоритмична обработка, в информационните системи на компанията.

Вашите лични данни се обработват основно от служители на нашата компания и, доколкото е необходимо, от трети страни. Преди всяко разкриване на вашите лични данни на трета страна, ние винаги сключваме писмено споразумение с третата страна, съдържащо същите гаранции по отношение на обработката на лични данни, спазвани от нашата компания в съответствие с нейните законови задължения.

2.5. Получатели на лични данни

Вашите лични данни се предоставят особено на служителите на Компанията във връзка с изпълнението на техните професионални задължения, изискващи работа с лични данни на клиенти, но само в необходимата степен в конкретния случай и в съответствие с всички мерки за сигурност.

Освен това вашите лични данни се разкриват на трети страни, участващи в обработката на лични данни на клиентите на нашата компания, или такива лични данни могат да бъдат предоставени на други основания в съответствие със закона. Преди всяко разкриване на личните ви данни на трета страна ние винаги сключваме писмено споразумение с третата страна, за да предвидим обработката на лични данни по начин, който да съдържа същите гаранции по отношение на обработката на лични данни, спазвани от нашата компания в съответствие със своите законови задължения.

2.5.1. В съответствие с приложимото законодателство, нашата компания има право, или пряко, без вашето съгласие, да разкрие личните ви данни на:

 • компетентните държавни органи, съдилищата и правоприлагащите органи за целите на изпълнението на техните задължения и за целите на изпълнението на съдебно решение;
 • други страни до степен, предвидена в законодателството, като например до трети лица с цел събиране на нашите вземания от клиенти.

2.5.2. В зависимост от вашето съгласие, което ни дава право да разполагаме с необходимата информация, представляваща личните данни, ние също така разкриваме вашите лични данни на Easy Software ltd. с цел разпространение на информация, предлагане на продукти и услуги на нашата компания, защита на правата и интересите на нашата компания и грижа за клиента.

2.6. Разкриване на лични данни на чужди държави

Вашите лични данни се обработват на територията на Чешката република и други държави от Европейския съюз, в които се намират международни организации на Групата и които имат общ стандарт за защита на личните данни като Чешката република. Нито нашата компания, нито субектите, участващи в обработката на лични данни на клиентите, разкриват лични данни на клиенти на страни извън Европейския съюз.

2.7. Срок за обработка на лични данни

Нашата фирма обработва лични данни на клиенти само за необходимото време по отношение на целта на обработката. От време на време оценяваме наличието на необходимост от обработка на определени лични данни, изисквани за определена цел. Щом установим, че данните вече не се изискват за някоя от целите, за които са били обработени, унищожаваме данните. Въпреки това, по отношение на определени цели за обработка на лични данни, ние вътрешно оценихме обичайния срок за ползване на личните данни, след изтичането на който най-внимателно преценяваме необходимостта от обработване на такива лични данни за конкретната цел. В това отношение тя също така счита, че личните данни, обработвани с цел:

а) изпълнението на договорите се обработва през срока на договорните отношения с клиента; тогава съответните лични данни обикновено се използват за десет години;

б) предлагането на продукти и услуги се обработва през срока на договорното правоотношение; тогава съответните лични данни обикновено се използват за десет години; ако лични данни са разкрити в това отношение на трети страни, срокът на обработване се определя от третите лица в съответствие с приложимото законодателство и правила, посочени в тези Принципи;

в) грижите за клиентите се обработват през срока на договорните отношения с клиента; тогава съответните лични данни обикновено се използват за десет години.

2.8. Право на отказ от съгласие

В тези Принципи се опитахме да обясним защо се нуждаем от вашите лични данни и че за определени цели можем да ги обработим само с вашето съгласие. Вие не сте задължени да давате съгласието на нашата компания да обработва вашите лични данни и Вие също имате право да оттеглите вашето съгласие. В този момент бихме искали да припомним, че имаме право да обработваме и някои лични данни за определени цели без вашето съгласие. Ако отмените вашето съгласие, ние ще преустановим обработката на съответните лични данни за цели, изискващи съответното съгласие; може обаче да имаме право или дори да задължаваме да обработваме същите лични данни за други цели.

Ако откажете да дадете или отмените вашето съгласие, ние може:

а) съответно да коригира наличността, обхвата или условията на нашите продукти или услуги или

(б) откажете да ви предоставим нашите продукти или услуги, след като разберем, че такова съгласие е необходимо за предоставяне на продукта или услугата при дадените условия.

Ако желаете да оттеглите вашето съгласие с обработката на лични данни, моля, обърнете се към някой от нашите офиси, изпратете ни писмо до Компанията, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Лондон, Великобритания, или чрез електронна поща: info@easysoftware.com или чрез формуляр на уеб страниците на Easy Software.

2.9. Източници на лични данни

Ние придобиваме лични данни на клиенти, особено от:

(а) пряко, като при сключване на договори, свързани с продукти или услуги на Компанията, и / или непряко, например при използване на продуктите или услугите на Компанията от страна на клиентите или като част от предоставяне на информация за продуктите и услугите на Компанията; услуги, достъпни за клиентите, като например чрез уебсайта на компанията и др .;

б) потенциални клиенти, които се интересуват от услугите на нашата компания като част от маркетингови събития и кампании;

в) собствени дейности чрез обработка и оценка на други лични данни на клиентите.

2.10. Вашето право да поискате достъп до лични данни и защита на клиентските права

Ако ни поискате информация, свързана с обработката на вашите лични данни, ние ще Ви предоставим без излишно забавяне цялата информация за данните, които обработваме за вас. За предоставянето на тази информация имаме право да поискаме разумно обезщетение за направените разходи, за да предоставим информацията. Ако разберете или мислите, че нашата компания или трета страна, участваща в обработката на данни, обработват вашите лични данни в конфликт със защитата от личния Ви живот и / или в противоречие със закона, особено ако личните ви данни са неточни, можете да:

а) да поиска обяснение от нашата компания или третата страна, участваща в обработката на данни;

б) да поиска отстраняване на дефектното състояние; по-специално можете да поискате поправка или изменение на личните данни; ако е необходимо, данните временно ще бъдат блокирани или унищожени.

Ако установим, че заявката ви е легитимна, нашата компания или третата страна, участваща в обработката на данните, ще премахне дефектното състояние безплатно и незабавно.

2.11. Дружество като преработвател на лични данни

В някои случаи нашата компания обработва и лични данни на клиента чрез упълномощаване на друга страна (друг администратор). Например тези случаи включват сътрудничество с Easy Software Ltd. за продукти или услуги на трети страни или сътрудничество с трети страни. За подробна информация винаги е необходимо да се свържете с конкретния администратор на лични данни, освен ако нашата компания не е упълномощена да предоставя информация в конкретния случай.

2.12. Електронни средства за комуникация и мобилни приложения

Като част от грижата за клиентите нашата компания разработва технологии, които ви позволяват да използвате модерни електронни средства за комуникация и мобилни приложения, за да използвате продуктите и услугите на компанията. По-специално, те включват услуги, свързани с използването на интернет, социални мрежи и различни мобилни приложения.

Социални мрежи. Също така можете да се обърнете към нас чрез различни социални мрежи. Ние използваме тези комуникационни канали като маркетингови инструменти; нашите продукти и услуги не се предоставят чрез социални мрежи в този момент.

Бисквитки. Също така, използваме "бисквитки" при предоставянето на нашите продукти и услуги. "Бисквитките" са малки текстови файлове, съхранени в компютъра на потребителя, след като зареждат уеб сайт за първи път. Тези файлове улесняват идентифицирането на начина, по който посетителите работят със съдържанието на нашия уебсайт, което ни помага да се стремим към по-приятелска комуникация с посетителите на нашия уеб сайт или към по-ефективен маркетинг. Повече информация за "бисквитките" можете да намерите на нашия уебсайт.

2.13. Принципи

Тези принципи са валидни и действат от ___________. Настоящата версия на принципите е публикувана на уебсайта на нашата компания и е достъпна и в нашите офиси.

Приложение 1 - Обхват на обработваните лични данни

Идентификационни данни - те включват данни като име, фамилия, дата, имейл, телефонен номер, работодател или. представително дружество; за клиенти, които са физически лица - предприемачи, идентификационен номер и данъчен номер. Други възможни идентификационни данни включват например информация за IP адреса на използвания компютър и файлове със специфични данни за удостоверяване, които се съгласяваме да използваме

Данни за връзка - име, фамилия, адреси за контакт, телефонни номера, имейл адреси или други подобни данни за контакт. Други подобни данни за контакт може да са IP адрес на използван компютър и файлове със специфични данни за удостоверяване, които се съгласяваме да използваме.

В случай, че оттеглите подадено заявление за продукт или услуга, обработваме и датата на оттегляне на заявлението заедно с данните, предоставени преди оттеглянето.

Данни, произтичащи от изпълнение на задължения по договори - в зависимост от естеството на предоставения продукт или услуга, обработваме информация, свързана с предоставения продукт или услуга. В тази категория обработваме лични данни, като срок на договора, ________

Лични данни, придобити във връзка с предоставянето на нашите продукти или услуги - това включва лични данни, придобити по време на нашите взаимодействия. По-специално, те включват:

(i) данни, предназначени за осигуряване на комуникации;

(ii) записите на предпочитания от Вас език за комуникация, изразен интерес към продукт или услуга, инвестиционните Ви стратегии или специфичните ви изисквания, които ни оповестявате.

Опитайте Easy Project за 30 дни безплатен пробен период

Пълни функции, SSL защитени, ежедневни архиви, във вашето геолокация